Algemene voorwaarden

  1. Een genoteerde bestelling, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard via gerichte offerte en ondertekend wordt door de koper. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 7 dagen na de plaatsing van de bestelling, en mits onderling akkoord. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 250 EUR voor de administratie.
  2. Diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn mits alle noodzakelijke informatie/documenten door koper tijdig werden aangeleverd. Deze termijn van aanlevering van benodigde informatie wordt mee opgenomen in de communicatie op de offerte.
  3. Ingeval van laattijdige levering dient de klant de verkoper hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan.
  4. De klant dient de geleverde diensten onmiddellijk na te zien. De klant die een gebrek vaststelt dient dit binnen de 14 dagen na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
  5. De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte diensten/goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten/goederen. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verkoper.  
  6. Betalingsvoorwaarden. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na verzenddatum. Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldatum en zonder korting. Enkel een korting uitdrukkelijk overeengekomen in de offerte kan gelden. Bij niet betaling van alle kosten binnen deze termijn wordt, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, het bedrag verhoogd met 10% met een minimum van 25 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
  7. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  8. Bij niet betaling kan het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde die zal instaan voor de verdere inning van het openstaand saldo vermeerderd met de forfaitaire schadevergoeding, verwijlintresten (7% per jaar en dit vanaf datum van het versturen van de rekening) en kosten.
  9. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 30 werkdagen.
  10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van wanbetaling en/of betwisting is de rechtbank van Antwerpen bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

De algemene voorwaarden, worden opgenomen op de achterzijde van de offerte en  maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.